Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Velkommen / Få mail ved nye topics
« Last post by oto on March 18, 2012, 16:23:09 »
Siden forumet til tider ikke er spesielt aktivt så er det greit å kunne få mail når det skjer noe viktig.

Dette aktiverer du ganske så enkelt.

Hvis du for eksempel åpner kategori: Informasjon fra Styret så vil du se at du har en boks oppe til høyre det det står Varsling (Notify for de som har engelsk valgt som forumspråk i profilen).
Klikker du på den vil du få mail hver gang det åpnes en ny topic på den delen av forumet.
Du vil ikke få mail hver gang det kommer et innlegg i en topic som allerede eksisterer, men særlig i den delen av forumet så får vi etterstrebe å lage en ny topic for viktig info.

Du kan også abonnere på andre kategorier på forumet om det skulle være av interesse.

For å stanse varsling klikker du bare på samme sted. Boksen vil endre tittel avhengig av om du har aktivert varsling eller ikke.
2
Velkommen / Re: Spørsmål og svar
« Last post by GSN on October 26, 2011, 12:48:30 »
Altea

Jeg sente mine proxy stemmer på e-post (scannet) til DnB og de sa at alt var OK. Hadde ikke med pin koder kun Ref no.

Tom Andreas Sund [mailto:tom.andreas.sund@dnbnor.no]
DnB NOR Bank ASA
Verdipapirservice
22 94 92 54
4
Velkommen / Re: Hvordan avgi stemmefullmakt til DNO sin GF
« Last post by oto on October 22, 2011, 14:19:09 »
Forumet er nå åpnet opp for gjester, så denne topic blir låst og slettet senere i dag.
Denne info kan nå leses av alle under informasjon fra styret.
6
Velkommen / Hvordan avgi stemmefullmakt til DNO sin GF
« Last post by teo on October 22, 2011, 12:50:09 »
DNO-initiativet - Hvordan skal jeg gi min fullmakt?

Den ekstraordinære generalforsamlingen i DNO International ASA finner sted i Felix Konferansesenter. Bryggetorget 3, 0250 Oslo den 1. november 2011 kl. 13.00.

Etter opptelling av stemmene på vår hjemmeside så ble det et overveldende flertall for å stemme mot fusjonsplanen og kapitalforhøyelsen (agenda punkt 4), mot fullmakt til styret til å utvide aksjekapitalen (agenda punkt 5) og for forslaget om granskning (agenda punkt 6). Etter dette så vil DNO-initiativet følge flertallets beslutning og man anbefaler at også medlemmene følger dette ved stemmegivning.

Alle aksjonærene med registrert VPS skal ha fått tilsendt relevante møtedokumenter med fullmaktsformular. Her må dere huske på at det er formularene som fulgte den siste innkalling som skal benyttes (5. oktober 2011). Link til børsmelding med vedlegg.

DNO-initiativet vil på det sterkeste anbefale at alle aksjonærer som har anledning til å møte på den ekstraordinære generalforsamling møter selv. Vi har satt opp noen «kjøreregler» som kan benyttes enten man møter selv eller om man ønsker å la seg representere.


MØTE SELV

Dersom du selv ønsker å møte og avgi din egen stemme, så er det nok å registrere seg gjennom Møteseddelen som du har fått tilsendt.  Dette kan gjøres på følgende 2 måter;

- Fyll ut Møteseddelsen og send den til DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, alternativt på telefaks nr. (+47) 22 48 11 71 eller

- Benytt den elektroniske innsendelsen av møteseddelen som du finner på DNO's hjemmeside. Dersom du benytter deg av den elektronisk innsendelsen må du logge deg inn med ref.no og pin kode som du finner øverst til høyre på formularet.

Uansett hvilken måte du benytter så ville det være fint om du ga et tilbakespill til DNO-initiativet om at du kommer til å møte selv og at du kommer til å stemme i henhold til vår anbefaling med angivelse av hvor mange aksjer du kommer til å stemme for. Denne informasjonen sender du pr. e-mail : dnoinitiativet@gmail.com.

DNO-initiativet tilbyr deg å møte våre representanter før generalforsamlingen settes. Vi kan nås på telefon 905 31746 og vil være tilstede på Restaurant D/S Louise som du finner på Aker Brygge (Stranden 3) fra kl. 11.00 den 1. november.
 

IKKE MØTE SELV

Dersom du ikke selv kan møte, men ønsker å gi din fullmakt til DNO-initiativet slik at dennes representant også representerer deg, så ber vi om at du foretar deg følgende:

1. Fyll ut det mottatte fullmaktsformular «Fullmakt uten stemmeinstruks» som vist på Vedlegg 1 (fullmektig Torstein Øygarden).

2. Påfør dato og signer nederst på arket.

3. Send dette som anvist på formularet enten til:

- DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, alternativt på telefaks nr. (+47) 22 48 11 71 eller

- Benytt den elektroniske innsendelse av fullmakten som du finner på DNO's hjemmeside. Dersom du benytter deg av elektronisk innsendelse må du logge inn med ref.no og pin kode som du finner øverst til høyre på formularet. Når du er logget inn så må du også fylle ut hele adressen til Torstein Øygarden som er : Madlasandnes 142B, 4045 Hafrsfjord.

4. Uansett hvilken måte du benytter så send deretter en kopi av formularet eventuelt utskrift av den elektroniske registrering pr e-mail til: dnoinitiativet@gmail.com. Dette slik at DNO-initiativet vet hvor mange aksjer de har fått fullmakt til å stemme for.

Vi vil ikke anbefale at du gir din fullmakt til Styrets formann Bijan Mossavar-Rahmani eller Adm.dir. Helge Eide dersom du er imot fusjonenen. Dersom du ikke stoler på at representanten fra DNO-initiativet ville stemme mot fusjonen så kan du benytte formularet «Fullmakt med stemmeinstruks» og gi fullmakten til Torstein Øygarden. Vi ber deg da krysse av for mot i sak 4 på dagsorden (Godkjennelse av fusjonsplan og kapitalforhøyelse) som vist på Vedlegg 2 og krysse av Avstår på  resten. Grunnen for at vi ber deg kun krysse av for mot på sak 4 er at det kan skje forhold under generalforsamlingen som kan gi forhandlingsløsninger som kan gavne DNO-initiativet. Vi vil imidlertid anbefale deg å bruke Vedlegg 1 - «Fullmakt uten stemmeinstruks».
 

UTENLANDSKE AKSJONÆRER MED NOMINEEKONTO

Vi har forstått at det er flere utenlandske medlemmer med nomineekonto som ikke er registrert i norsk VPS og som sådann kan gi problemer med å bli hørt i generalforsamlingen. Vi har vært i kontakt med advokater i Norge om dette og de sier at den eneste mulighet for at dine aksjer skal ha stemmerett er at disse overføres fra den utenlandske nomineekonto til norsk VPS. Vi vil tro at selskapet som holder nomineekontoen din vil være behjelpelig med dette. Grunnen for dette er at § 6 i DNO's vedtekter sier følgende;

«Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet er innført i Aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen).»

Når du har fått overført disse til norsk VPS følger du fremgangsmåten som beskrevet ovenfor (MØTE SELV eller IKKE MØTE SELV). Husk kopi til DNO-initiativet på dnoinitiativet@gmail.com.
 

NB !

Det er viktig å holde alle tidsfrister slik at du ikke møtes med noen innsigelser for din stemmegivning.  Det er viktig at du møter opp i god tid forut for kl. 13.00 den 1. november dersom du selv skal delta på generalforsamlingen. Registreringen vil ta tid så pass på at du kommer tidlig !

Vi vil videre anbefale at du tar med deg pass på generalforsamlingen slik at du ikke blir møtt med en innsigelse om at du ikke kan legitimere deg.  Dersom aksjene er registrert på et firma må du ta med deg eller sende med gyldig firmaattest som viser at du kan forplikte selskapet som eier av DNO aksjene.

Dersom du ønsker å bli hørt med din stemme, så må fullmakten eller møteseddelen, enten du vil at DNO-initiativet skal representere deg eller dersom du ønsker å møte selv, sendes tidsnok til å være DnB NOR i hende senest 28. oktober 2011. Vi vil anta at dersom du gjør dette elektronisk gjennom DNO's hjemmeside så bør du følge samme tidsfrist, men vi anbefaler da at dette skjer innen 27. oktober 2011. Fullmakten eller møteseddelen vil være gyldig også etter denne dato uansett hva som står i møteinnkallingen, men vi anbefaler likevel at du følger nevnte tidsfrister.

Husk kopi til DNO-initiativet dersom du vil vi skal representere deg.
 

Med vennlig hilsen,

Styret i DNO-initiativet.


Vedlegg 1:
DNO Fullmakt uten stemmeinstruks

Vedlegg 2:
DNO Fullmakt med Stemmeinstruks
7
Velkommen / Videomøte med DNO
« Last post by oto on October 20, 2011, 22:32:28 »
Som en service til uregistrerte medlemmer legges også referat ut her:

Den 20. oktober 2011

REDEGJØRELSE FRA DNO-INITIATIVET – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I DNO INTERNATIONAL ASA

Styret i DNO-initiativet ønsker å gi en kort redegjørelse for hvorfor vi vil stemme imot forslaget om en fusjon mellom NORAK Holding AS og DNO MENA AS på den ekstraordinære generalforsamling den 1. november 2011. DNO-initiativet har gjennomført ett møte med styrets nåværende formann Bijan Mossavar-Rahman og administrasjonen i DNO hvor både Helge Eide, Haakon Sandborg og Tom Bratlie deltok. I tillegg deltok Trond Omdahl fra Artic Securities. Initiativet er svært takknemlig for at de tok seg tid å møte oss og ga gjennom samtalen et godt inntrykk selv om vi fortsatt er skeptisk til at en fusjon gavner DNO’s aksjonærene på nåværende tidspunkt.

Grunnene for at vi anbefaler å stemme mot fusjonen kan oppsummeres i følgende 8 punkter:

- Med en eirerandel på 40,08% så vil RAK rent praktisk få en så stor andel av DNO at det vil bli nærmest umulig for en tredjepart å by på selskapet uten at RAK samtykker til dette. Dette innebærer at aksjonærene reduserer muligheten for en verdiøkning gjennom inntreden av en annen aktør betydelig.

Det vil videre vanskeliggjøre noteringen på London børsen ettersom verdien av et selskap for mulige investorer vil bli skadelidende med en så stor eier som RAK. Mossavar-Rahman ga uttrykk for at dette var et problem og at RAK etter all sannsynlighet ville frastå fra å delta på en aksjeutvidelse myntet på introduseringen på London børsen. På denne måte ville så RAK redusere sin eierandel.

DNO-initiativet er imidlertid ikke overbevist om at dette vil skje, vi er også usikre på når London noteringen blir en realitet og i mellomtiden vil RAK sitte med 40,08% eierskap i DNO med de problemer som det medfører (se siste punkt).

- Vi mener at eierandelene til DNO er verdimessig undervurdert og vi ser f.eks. at det er forskjell mellom reserveanslagene gitt av DNO selv på Tawke nå i juli sammenlignet med de reserveanslag som DeGolyer and MacNaughton har gitt i prospektet. «Recoverable volume» for Tawke etter ressursrevisjonen nå i sommer er på 636 millioner fat mens sammenlignbare volumer gitt av DeGolyer and MacNaughton er på 545 millioner fat. Denne oppjustering av ressursene er således ikke fullt ut tatt med i verdianslaget av DNO.

- Måten denne fusjonen blir gjennomført på fritar RAK fra tilbudsplikten i henhold til Lov om Verdipapirhandel § 6 -1 selv om RAK etter en eventuell fusjon er gjennomført vil eie mer enn 1/3 av alle aksjer i DNO. Vi mener at det blir feil å overføre aksjer til RAK på denne måten. RAK ville kunne oppnådd same resultat om de hadde kjøpt seg opp i markedet, men måtte da ha tilbudt kjøp av alle aksjene i DNO.

- Vi er ikke overbevist i tilstrekkelig grad om at den verdi som er satt på eierandelene i RAK er riktig. Vi konstaterer at de fleste funn er gjort for flere år tilbake uten at man har fått utviklet de fram til produksjon.

Vi vet at boringen som nå foregår på feltet Saleh har støtt på problemer. Ifølge Bijan Mossavar-Rahman er disse problemene så godt som løst og han sier at boringen nå går mot slutten. Vi er ikke overbevist om dette og er redd for at det hefter en større usikkerhet på Saleh hvilket også underbygges av at dette feltet ikke er oppgitt med noen 1P reserver.

Størrelsen på de nødvendige investeringer som vil være nødvendig for å få disse felt i produksjon er heller ikke tilstrekkelig opplyst til at vi kan vurdere økonomien i feltutbyggingene.

- Det mangler en oversikt over hvilke økonomiske forpliktelser som RAK har pådratt seg de nærmeste årene. Dette vil selvsagt ha stor betydning for det sammenslåtte selskaps økonomiske løfteevne de kommende år. Det hevdes fra Bijan Mossavar-Rahman at forpliktelsene er minimale, men det undrer oss at dette ikke er sagt eksplisitt i prospektet.

- Vi har fått opplyst at det ikke foreligger noen unitiseringsavtale mellom Iran og Oman for utviklingen av West Bukha feltet som ligger på grenselinjen mellom de to land. Det blir hevdet fra DNO at produsjonen går normalt uten at Iranske myndigheter har skapt noen problemer av noe slag og at alle nødvendige tillatelser er gitt fra Omanske myndigheter. Vi er imidlertid redd for at det her ligger en framtidig risko for at det fusjonerte selskap kan bli skadelidende i en eventuell konflikt mellom de to land. Ettersom den politiske usikkerhet i DNO er stor nok som den er i Kurdistan så ønsker vi ikke en ytterligere politisk risiko med Iran.

- USA har etablert handelsforbud mot Iran. Vi er usikker på hva dette vil ha å si for et fusjonert DNO som vil operere og produsere petroleum fra en kilde som delvis strekker seg inn på Irans territorialområde. Også denne politiske usikkerhet er vi tilbakeholdende med å ta. Bijan Mossavar-Rahman gir forsikringer om at han som amerikansk statsborger ikke kunne innehatt en posisjon i RAK dersom dette var i konflikt med de amerikanske sanksjoner mot Iran og at dette ikke er problematisk. Han opplyste at det er heller ikke på agendaen å inngå noen avtale med Iran om felles ressursutnyttelse så lenge det politiske handelsforbudet består.

- Vi er videre redd for at aksjene i DNO etter en eventuell fusjon hvor det sitter en eier med en andel på hele 40,08% vil bli kursmessig skadelidende. Interessen for aksjen vil etter all sannsynlig avta sterkt ettersom den dominerende eier vil kontrollere alt som skjer i selskapet.
Dersom du deler vårt syn så bør også du stemme mot forslaget til fusjon. Styret i DNO-initiativet vil presisere at selv om man på dette punkt har felles interesser med Berge Gerdt Larsen, så ønsker ikke styret å stemme for et forslag som innebærer gjeninnsetting av Berge Gerdt Larsen som styreformann i DNO International ASA.

Du kan fortsatt gi din fullmakt til DNO-initiativet og vi anbefaler alle aksjonærer å lese vår meddelelse «DNO-initiativet – hvordan skal jeg gi min fullmakt» som du finner på følgende link: http://www.aksjeinfo.net/DNOint/index.php.  Det er viktig å huske at dersom du eier aksjer gjennom firma så må gyldig firmaattest sendes sammen med fullmakten til DnB Nor med kopi til DNO-initiativet.

Kan du ikke selv delta på den ekstraordinære generalforsamlingen så representerer vi deg gjerne.

Godt valg !


Med vennlig hilsen,


Styret i DNO-initiativet
8
Velkommen / Re: Spørsmål og svar
« Last post by Fanatic on October 20, 2011, 11:03:48 »
Tror du må ha det. Du kan få nytt ved å kontakte Christina Bjarkum i DNO påstår en skribent på HO (ikke si at du skal stemme mot) ;-).

Christina.Bjarkum@dno.no
9
Velkommen / Re: Spørsmål og svar
« Last post by oto on October 20, 2011, 10:33:47 »
Referansenummer fant jeg i VPS.

Om det er påkrevd?

Tja..
10
Velkommen / Re: Spørsmål og svar
« Last post by Altea on October 20, 2011, 08:10:59 »
Det jeg prøvde å spørre om i forrige spørsmål: må jeg ha disse kodene (ref.nr.  &  pin kode) for å gi fullmakt til T.Øygarden??  eller kan jeg scanne en underskrevet fullmakt og sende ham??               På "fullmakt uten stemmeinstruks"  er det et ref.no.   må dette være påført???

mvh
Pages: [1] 2 3 ... 10